Lənkəran mətbəxinin unudulmaqda olan yeməyi - Murqutuş