Lənkəran teatrı “Vəfalı Səriyyə” pyesinə tamaşa hazırlayır